4 بهمن
h. 19:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد پویان جوان

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد پویان جوان تاریخ:۹۸/۱۱/۴ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ / سالن شماره 1
4 بهمن
h. 21:30

اجرای هنرجویان دف استاد سعید جلالیان

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد سعید جلالیان تاریخ:۹۸/۱۱/۴ ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ / سالن شماره 1
14 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان قانون استاد فریده رضایی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد فریده رضایی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰/ سالن شماره 1
15 بهمن
h. 03:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد پرنیان رضایی

اجرای هنرجویان استاد پرنیان رضایی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۵ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
16 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد دنیا فتحی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد دنیا فتحی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
17 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان سنتور استاد حمیدرضا برزویی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد حمیدرضا برزویی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰/ سالن شماره 1
18 بهمن
h. 20:30

اجرای اساتید تنبور نوازان مجذوب

سالن شماره 1
اجرای اساتید مجذوب تاریخ:۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۷-‍۱۸:۳۰ / سالن شماره 1
27 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان تنبور استاد فرشید حقیقی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد فرشید حقیقی تاریخ:۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰-‍۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
27 بهمن
h. 23:30

گروه نوازی ایرانی هنرجویان استاد زمان خیری

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد زمان خیری تاریخ:۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰-‍۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
29 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد آرش هژیرآزاد

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد آرش هژیرآزاد تاریخ:۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
30 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان سنتور استاد آریا محافظ

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد آریا محافظ تاریخ:۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰/ سالن شماره 1
1 اسفند
h. 19:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد فاینا یوسفی تاریخ:۹۸/۱۲/۱ ساعت ۱۶-۱۸ / سالن شماره 1
2 اسفند
h. 19:30

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد شایان یزدی زاده تاریخ:۹۸/۱۲/۲ ساعت ۱۶-‍۱۷:۳۰ / سالن شماره 1
2 اسفند
h. 20:30

اجرای اساتید تریو زروان

سالن شماره 1
اجرای اساتید بابک کوهستانی،‌کارن سلاجقه و نرگس فلاح پسند تاریخ:۹۸/۱۲/۲ ساعت ۱۷-‍۱۸:۳۰ / سالن شماره 1
3 اسفند
h. 23:30

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد علی جوادی تاریخ:۹۸/۱۲/۳ ساعت ۲۰-‍۲۱:۳۰ / سالن شماره 1