کودکان

3 اسفند
h. 23:30

اجرای هنرجویان فلوت ریکوردر استاد علی جوادی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد علی جوادی تاریخ:۹۸/۱۲/۳ ساعت ۲۰-‍۲۱:۳۰ / سالن شماره 1