کلاسیک

4 بهمن
h. 19:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد پویان جوان

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد پویان جوان تاریخ:۹۸/۱۱/۴ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ / سالن شماره 1
15 بهمن
h. 03:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد پرنیان رضایی

اجرای هنرجویان استاد پرنیان رضایی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۵ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
16 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد دنیا فتحی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد دنیا فتحی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
29 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد آرش هژیرآزاد

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد آرش هژیرآزاد تاریخ:۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
1 اسفند
h. 19:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد فاینا یوسفی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد فاینا یوسفی تاریخ:۹۸/۱۲/۱ ساعت ۱۶-۱۸ / سالن شماره 1
8 اسفند
h. 23:30

اجرای هنرجویان گیتار الکتریک استاد رامین مقدسی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد رامین مقدسی تاریخ:۹۸/۱۲/۸ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
9 اسفند
h. 19:30

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد رضا نفری تاریخ:۹۸/۱۲/۹ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ / سالن شماره 1
9 اسفند
h. 21:30

اجرای هنرجویان گیتار استاد رضا نفری

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد رضا نفری تاریخ:۹۸/۱۲/۹ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ / سالن شماره 1
15 اسفند
h. 03:30

اجرای هنرجویان پیانو استاد حامد محمودی

اجرای هنرجویان استاد حامد محمودی تاریخ:۹۸/۱۲/۱۵ساعت ۱۱ الی ۱۲