ایرانی و مقامی

3 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد محسن بدری (ملودی ریتم)

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد محسن بدری تاریخ:۹۸/۱۱/۳ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
4 بهمن
h. 21:30

اجرای هنرجویان دف استاد سعید جلالیان

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد سعید جلالیان تاریخ:۹۸/۱۱/۴ ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ / سالن شماره 1
14 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان قانون استاد فریده رضایی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد فریده رضایی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰/ سالن شماره 1
17 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان سنتور استاد حمیدرضا برزویی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد حمیدرضا برزویی تاریخ:۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰/ سالن شماره 1
27 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان تنبور استاد فرشید حقیقی

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد فرشید حقیقی تاریخ:۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰-‍۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
27 بهمن
h. 23:30

گروه نوازی ایرانی هنرجویان استاد زمان خیری

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد زمان خیری تاریخ:۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۲۰-‍۲۱:۳۰ / سالن شماره 1
30 بهمن
h. 23:30

اجرای هنرجویان سنتور استاد آریا محافظ

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد آریا محافظ تاریخ:۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰-۲۱:۳۰/ سالن شماره 1
2 اسفند
h. 19:30

اجرای هنرجویان دف و تنبک استاد شایان یزدی زاده

سالن شماره 1
اجرای هنرجویان استاد شایان یزدی زاده تاریخ:۹۸/۱۲/۲ ساعت ۱۶-‍۱۷:۳۰ / سالن شماره 1