برنامه ها

تاریخ: 22 - 1398

اجرای هنرجویی گیتار ...

اجرای هنرجویی گیتار ...
تاریخ: 16 - 1398

اجرای هنرجویان ویولن...

اجرای هنرجویان ویولن...
تاریخ: 15 - 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 بهمن 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 2 بهمن 1398

اجرای هنرجویان آواز ...

اجرای هنرجویان آواز ...
تاریخ: 13 دی 1398
تاریخ: 28 آذر 1398

اجرای اساتید به مناس...

اجرای اساتید ابراهیم...
تاریخ: 18 بهمن 1398
تاریخ: 2 - 1398

اجرای اساتید تریو زر...

اجرای اساتید بابک کو...
تاریخ: 3 - 1398

اجرای هنرجویان فلوت ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 2 - 1398

اجرای هنرجویان تنبور...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 27 بهمن 1398

گروه نوازی ایرانی هن...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 2 - 1398

اجرای هنرجویان دف و ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 6 - 1398

اجرای هنرجویان سنتور...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 17 بهمن 1398

اجرای هنرجویان سنتور...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 4 بهمن 1398

اجرای هنرجویان دف اس...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 3 بهمن 1398

اجرای هنرجویان دف و ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 1 بهمن 1398

اجرای هنرجویان کمانچ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 9 - 1398

اجرای هنرجویان گیتار...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 9 - 1398

اجرای هنرجویان گیتار...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 8 - 1398

اجرای هنرجویان گیتار...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 14 بهمن 1398

اجرای هنرجویان قانون...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 9 دی 1398

اجرای هنرجویان ویولن...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 2 دی 1398

اجرای هنرجویان کلاری...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 19 دی 1398

اجرای هنرجویان کر اس...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 18 مرداد 1398
تاریخ: 15 - 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 16 - 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 16 بهمن 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 4 بهمن 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 29 آذر 1398

اجرای هنرجویان گیتار...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 12 دی 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 آذر 1398

اجرای هنرجویان تنبک ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 آذر 1398

اجرای هنرجویان تار ا...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 آذر 1398

اجرای هنرجویان تار ا...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 آذر 1398

اجرای هنرجویان عود ا...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 آذر 1398

اجرای هنرجویان تنبک ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 15 آذر 1398

اجرای هنرجویان قانون...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 26 دی 1398

اجرای هنرجویان آواز ...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 23 آذر 1398

اجرای هنرجویان ویولن...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 14 آذر 1398

اجرای هنرجویان پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 24 آبان 1398
تاریخ: 18 مرداد 1398
تاریخ: 7 آذر 1398

اجرای هنرجویی بابک‌ ...

اجرای هنرجویی بابک‌ ...
تاریخ: 27 آبان 1398

کارگاه ساز شناسی جز ...

استاد فرشید پاتینیان...
تاریخ: 25 آبان 1398
تاریخ: 26 آبان 1398

کارگاه ساز شناسی ایر...

استاد محمدامین اکبرپ...
تاریخ: 24 آبان 1398
تاریخ: 8 آذر 1398

اجرای کر کودک و نوجو...

چهارشنبه ۸ آذر، ساعت...
تاریخ: 24 آبان 1398
تاریخ: 19 آبان 1398
تاریخ: 12 آبان 1398
تاریخ: 19 مهر 1398
تاریخ: 12 آبان 1398

اجرای هنرجویی گیتار ...

استاد رسام لوردکانی/...
تاریخ: 25 مرداد 1398

اجرای هنرجویی پیانو...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 18 مرداد 1398
تاریخ: 18 مرداد 1398
تاریخ: 15 مرداد 1398
تاریخ: 8 شهریور 1398
تاریخ: 11 مرداد 1398

کنسرت تجربی پیانو...

کنسرت تجربی پیانو ع...
تاریخ: 4 مرداد 1398

اجرای شیش سیم...

مجید الکایی،مجید احم...
تاریخ: 28 تیر 1398

اجرای هنرجویی پیانو...

استاد پرنیان رضایی/ ...
تاریخ: 30 تیر 1398
تاریخ: 31 تیر 1398

کارگاه سازشناسی ایرا...

استاد حمیدرضا برزویی...
تاریخ: 27 خرداد 1398

کارگاه سازشناسی ایرا...

استاد حمیدرضا برزویی...
تاریخ: 21 تیر 1398

اجرای هنرجویی سنتور،...

استاد آریا محافظ، آز...
تاریخ: 14 تیر 1398

ساز دف و تنبک...

کنسرت هنرجویی ساز دف...
تاریخ: 14 تیر 1398

کنسرت هنرجویی پیانو...

کنسرت هنرجویی پیانو ...
تاریخ: 14 تیر 1398

کنسرت هنرجویی پیانو...

کنسرت هنرجویی پیانو ...
تاریخ: 23 تیر 1398

کارگاه تمرین در نواخ...

استاد بابک کوهستانی/...
تاریخ: 16 تیر 1398

کارگاه تمرین در نواخ...

استاد بابک کوهستانی/...
تاریخ: 9 تیر 1398

کارگاه تمرین در نواخ...

استاد بابک کوهستانی/...
تاریخ: 22 خرداد 1398

کنسرت پروژه 98...

گروه موسیقی یارآوا /...
تاریخ: 4 مرداد 1398

اجرای هنرجویی گروه ک...

استاد محمدرضا پورمقد...
تاریخ: 8 شهریور 1398
تاریخ: 25 مرداد 1398

اجرای هنرجویی سنتور...

استاد حمیدرضا برزویی...
تاریخ: 25 مرداد 1398

اجرای هنرجویی تار و ...

استاد بابک ابراهیم خ...
تاریخ: 25 مرداد 1398
تاریخ: 18 مرداد 1398
تاریخ: 4 مرداد 1398

گروه نوازی فلوت ریکو...

اساتید علی جوادی، فر...
تاریخ: 4 مرداد 1398

اجرای هنرجویی ویولن ...

استاد مارال سوالویی/...
تاریخ: 4 مرداد 1398

اجرای هنرجویی گیتار...

استاد مجید احمدی/ سا...
تاریخ: 28 تیر 1398

اجرای هنرجویی ویلونس...

استاد نرگس فلاح پسند...
تاریخ: 28 تیر 1398

اجرای آنسامبل زهی...

استاد بابک کوهستانی/...
تاریخ: 28 تیر 1398

اجرای هنرجویی پیانو...

استاد کارن سلاجقه/ س...
تاریخ: 28 تیر 1398
تاریخ: 28 تیر 1398

اجرای هنرجویی ویولن...

استاد بابک کوهستانی/...
تاریخ: 21 تیر 1398

گروه نوازی گیتار...

استاد مجید الکایی/ س...
تاریخ: 27 اردیبهشت 1398

اجرای هنرجویی گیتار...

استاد رسام لوردکانی ...
تاریخ: 21 تیر 1398
تاریخ: 22 تیر 1398

کارگاه بداهه نوازی پ...

استاد بهنام ابوالقاس...
تاریخ: 21 تیر 1398

کارگاه بداهه نوازی پ...

استاد بهنام ابوالقاس...
تاریخ: 20 تیر 1398

کارگاه بداهه نوازی پ...

استاد بهنام ابوالقاس...
تاریخ: 19 تیر 1398

کارگاه بداهه نوازی پ...

استاد بهنام ابوالقاس...
تاریخ: 14 تیر 1398

اجرای‌ هنرجویی دف...

استاد امیرپرویز احمد...
تاریخ: 20 اردیبهشت 1398
تاریخ: 14 تیر 1398

اجرای هنرجویی پیانو...

استاد سعید محمدعلی /...
تاریخ: 14 تیر 1398

اجرای هنرجویی پیانو...

استاد پرنگ فرازمند /...
تاریخ: 3 تیر 1398

اجرای هنرجویی تار...

استاد عیسا غفاری / س...
تاریخ: 31 خرداد 1398

اجرای اساتید گیتار...

اساتید مجید الکایی- ...
تاریخ: 31 خرداد 1398
تاریخ: 27 خرداد 1398

کارگاه سازشناسی ایرا...

استاد حمیدرضا برزویی...
تاریخ: 25 خرداد 1398
تاریخ: 22 خرداد 1398
تاریخ: 3 خرداد 1398

کارگاه بداهه نوازی س...

استاد دکتر پویا رسای...
تاریخ: 27 اردیبهشت 1398
تاریخ: 27 اردیبهشت 1398
تاریخ: 27 اردیبهشت 1398

اجرای هنرجویی پیانو...

استاد آرش هژیر آزاد ...
تاریخ: 27 اردیبهشت 1398

اجرای هنرجویی گیتار...

استاد رسام لوردکانی ...
تاریخ: 27 اردیبهشت 1398
تاریخ: 20 اردیبهشت 1398
تاریخ: 20 اردیبهشت 1398

اجرای هنرجویی تمبک...

استاد سینا خشک‌بیجار...
تاریخ: 20 اردیبهشت 1398

رسیتال پیانو...

استاد سعید محمدعلی /...
تاریخ: 20 اردیبهشت 1398
تاریخ: 23 آذر 1280

همنوازی سنتور و تنبک...

اساتید: ابراهیم حسین...
تاریخ: 2 - 1397
تاریخ: 2 - 1397

کنسرت هنرجویی استاد ...

توضیحات کوتاه توضیحا...
تاریخ: 2 - 1397

بابک کوهستانی در زنج...

توضیحات کوتاه توضیحا...
تاریخ: 2 - 1397

کنسرت هنرجویی ساغر م...

توضیحات کوتاه توضیحا...
تاریخ: 2 - 1397

پیانو با استاد هژیر ...

توضیحات کوتاه توضیحا...
تاریخ: 2 - 1397

کنسرت هنرجویی استاد ...

توضیحات کوتاه توضیحا...
تاریخ: 2 - 1397
تاریخ: 2 - 1397
تاریخ: 2 - 1397
تاریخ: 5 بهمن 1397
تاریخ: 5 بهمن 1397
تاریخ: 21 دی 1397
تاریخ: 30 آذر 1397
تاریخ: 23 آذر 1397
تاریخ: 23 آذر 1397
تاریخ: 23 آذر 1397
تاریخ: 23 آذر 1397
تاریخ: 16 آذر 1397

کنسرت ویولن...

استاد ساغر مقدم فر /...
تاریخ: 16 آذر 1397

کنسرت چنگ نوازی...

استاد نیلوفر باقری ن...
تاریخ: 25 آبان 1397
تاریخ: 4 آبان 1397
تاریخ: 4 آبان 1397
تاریخ: 4 آبان 1397
تاریخ: 20 مهر 1397
تاریخ: 20 مهر 1397
تاریخ: 13 مهر 1397
تاریخ: 13 مهر 1397
تاریخ: 13 مهر 1397
تاریخ: 19 شهریور 1397

گپی با موسیقی جز...

اجرای موسیقی جز بر ا...
تاریخ: 6 شهریور 1397
تاریخ: 30 مرداد 1397

کنسرت هنرجویی آواز...

استاد محمد رضا پور م...
تاریخ: 31 مرداد 1397
تاریخ: 27 مرداد 1397

رسیتال آواز کلاسیک...

نام استاد: محمد رضا ...
تاریخ: 26 مرداد 1397
تاریخ: 26 مرداد 1397
تاریخ: 13 مرداد 1397
تاریخ: 12 مرداد 1397

رسیتال هنرجویی پیانو...

نوازندگان پیانو: پار...
تاریخ: 12 مرداد 1397
تاریخ: 5 مرداد 1397
تاریخ: 5 مرداد 1397
تاریخ: 6 مرداد 1397
تاریخ: 5 مرداد 1397
تاریخ: 5 مرداد 1397
تاریخ: 18 مرداد 1397
تاریخ: 19 مرداد 1397
تاریخ: 19 مرداد 1397

شب سایه ها...

کنسرت موسیقی دستگاهی...
تاریخ: 31 تیر 1397
تاریخ: 30 تیر 1397
تاریخ: 29 تیر 1397
تاریخ: 29 تیر 1397
تاریخ: 29 تیر 1397
تاریخ: 22 تیر 1397
تاریخ: 22 تیر 1397
تاریخ: 13 تیر 1397
تاریخ: 13 تیر 1397
تاریخ: 1 تیر 1397
تاریخ: 1 تیر 1397
تاریخ: 5 خرداد 1397
تاریخ: 4 خرداد 1397

اجرای هنرجویان آقای ...

اجرای هنرجویان تار و...
تاریخ: 31 اردیبهشت 1397

اجرای هنرجویان ویولن...

اجرای هنرجویان ویولن...
تاریخ: 4 خرداد 1397

گروه آذرنگ...

پنجشنبه سوم خرداد سا...
تاریخ: 21 اردیبهشت 1397

پیانو...

اجرای هنرجویان آقای ...
تاریخ: 27 اردیبهشت 1397

استاد منعم...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 25 اردیبهشت 1397

استاد منعم...

اجرای هنرجویان استاد...
تاریخ: 26 اردیبهشت 1397

اجرای هنرجویان ویولن...

هنرجویان ویولن ساغر ...
تاریخ: 21 اردیبهشت 1397
تاریخ: 21 اردیبهشت 1397
تاریخ: 11 - 1396

رسیتال پیانو...

نوا سلاح ورزی جمعه ...
تاریخ: 10 - 1396
تاریخ: 11 - 1396
تاریخ: 11 - 1396
تاریخ: 3 - 1396
تاریخ: 27 بهمن 1396

رسیتال آواز کلاسیک...

محمد رضاپورمقدم،سپهر...
تاریخ: 27 بهمن 1396

کوارتت گیتار کلاسیک...

مجید الکایی،مجید احم...
تاریخ: 27 بهمن 1396
تاریخ: 27 بهمن 1396
تاریخ: 20 بهمن 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 13 بهمن 1396
تاریخ: 13 بهمن 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 13 بهمن 1396

رسیتال پیانو - ویولن...

کنسرت اساتید نوای شه...
تاریخ: 13 بهمن 1396

دوئت گیتار کلاسیک...

اساتید: رسام لردکان...
تاریخ: 6 بهمن 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 6 بهمن 1396

گروه کر (استاد مقدم)...

اجرای گروه کر صلح با...
تاریخ: 29 دی 1396

کنسرت هنرجویی ویولن ...

اجرای هنرجویی هنرجوی...
تاریخ: 29 دی 1396

کنسرت هنرجویی پیانو ...

اجرای هنرجویی هنرجوی...
تاریخ: 29 دی 1396

کنسرت هنرجویی پیانو ...

اجرای هنرجویی هنرجوی...
تاریخ: 29 دی 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 8 دی 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 1 دی 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 24 آذر 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...
تاریخ: 2 دی 1396

تکنوازی کمانچه (خلعت...

برگزاری تکنوازی کمان...
تاریخ: 1 دی 1396

تکنوازی سنتور (آریا ...

برگزاری تکنوازی سنتو...
تاریخ: 1 دی 1396

گروه پاپ نوای شهرآشو...

برگزاری کنسرت گروه پ...
تاریخ: 8 دی 1396

هنر بداهه نوازی تار-...

برگزاری هنر بداهه نو...
تاریخ: 8 دی 1396

کوارتت گیتار (الکایی...

برگزاری کنسرت کوارتت...
تاریخ: 24 آذر 1396

گروه نوازی گیتار پاپ...

برگزاری کنسرت گروه ن...
تاریخ: 24 آذر 1396

ارکستر زهی کودکان،نو...

برگزاری ارکستر زهی ک...
تاریخ: 1 دی 1396

کنسرت ساز های کوبه ا...

برگزاری کنسرت ساز ها...
تاریخ: 1 دی 1396

کنسرت ساز های ایرانی...

برگزاری کنسرت ساز ها...
تاریخ: 24 آذر 1396

کنسرت ساز های زهی...

برگزاری کنسرت ساز ها...
تاریخ: 24 آذر 1396

کنسرت گیتار...

برگزاری کنسرت گیتار ...
تاریخ: 24 آذر 1396

کنسرت پیانو...

برگزاری کنسرت پیانو ...
تاریخ: 17 آذر 1396

مراسم ازدواج دانشجوی...

مراسم ازدواج دانشجوی...